සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක්

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් , ජනපති නුවරදී කියයි – නිමල් කොළඹිස්ස – මහනුවර

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුවක් නුදුරේදීම පත් කොට සමස්ථ පාර්ලිමේන්තුව එක් ආණ්ඩුවක් බවට පත් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසයි. පවතින...