දඬුවම්

නීතියෙන් දඬුවම් විඳි පියා නිසා සමාජයෙන් දඬුවම් විඳින මේකලා – කාංචනා චන්ද්‍රපාල

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල වී මේවන විට වසර 24 ක් ගතව තිබේ. ඉදිරිපත් වූ සාක්කි සැලකිල්ලට ගනිමින්...