අයිඑස් අයිඑස්

මාස්ටර් සෙයිඩ් නමින් හඳුන්වන ISIS නායකයා අත්අඩංගුවට

මාස්ටර් සෙයිඩ් නමින් හදුන්වන අයිඑස් අයිඑස් නායකයා තුර්කියේදී අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. අයිඑස් අයිඑස් සංවිධානයේ ත්‍රස්තවාදී නායකයකු වන අල් සුමදායි ලෙසින්...