මුල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

” ලැබෙන විදියට ජිවත් වෙමු” මහා බැංකුව කියයි – බර්නාඩ් එදිරිසිංහ ලියයි

වත්මන් ආර්ථිකය ගැන මහා බැංකුවේ විසඳුම් යෝජනා   ශ්‍රී ලංකාව අද මුහුණ දි ඇති ආර්ථික අගාධයෙන් ගොඩ ඒම පිණිස ආණ්ඩු...