පන්නල

ලංකාවේ ලොකුම  පරිසර විනාශය බලන්න පන්නලට එන්න – ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් ජයමාන්න

  කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ රැසක මේ දිනවල ජයටම වැලි ,මැටි හා බොරළු ජාවාරම් සිදු වෙයි . මේ හේතුවෙන් වැඩිම හානිය...