පකිස්ථානය

පකිස්ථානය වෙනුවෙන් සියලු රටවල්වලින් ආධාර ඉල්ලයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ප්‍රධානියා පකිස්ථානය වෙනුවෙන් ලෝකයේ සියලු රටවල්වලින් ආධාර ඉල්ලා තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ මහලේකම් ඇන්ටෝනියෝ ගුටරෙස් පකිස්ථාන විදේශ කටයුතු...