ඩලස් අලහප්පෙරුම

බොරුව රජ වෙලා මල්වතු පාර්ශ්වයේ අනුනායක හිමි – මහනුවර වාර්තාකරු

අවුරුද්දේ තුන්සිය හැටපස් දවස පුරා බණ අහන රටේ සොරකම,බොරුව,වංචාව,අල්ලස,දූෂණය ඉහළ සිට පහලටම කාන්දු වී ඇතැයි මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක පූජ්‍ය දිඹුල්කුඹුරේ...