කැබිනට් මණ්ඩලය

පාර්ලිමේන්තුවේ මතය හා ජන මතය – බර්නාඩ් එදිරිසිංහ ලියයි

රාජපක්ෂ රෙජිමයේ  දිගුවක් ලෙස වැඩි දෙනෙකු විසින් සලකන ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් පනවන ලද හදිසි නීති රෙගුලාසි පාර්ලිමේන්තුව විසින් අනුමත...