රාජපක්ෂ

නව ජනපති ඉදිරියේ ඇති අභියෝග – බර්නාඩ් එදිරිසිංහ ලියයි

නව ජනපති ඉදිරියේ ඇති අභියෝග මීට මාස හයකට පමණ පෙර හිටපු ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සිය ධුරයෙන් නෙරපා හැරිය හැකියැයි කිසිවෙකුත්...