චීනය

ඉන්දියාව සහ චීනය දේශසීමා ආරක්ෂක තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීමට එකඟවෙයි

ඉන්දියාව සහ චීනය තම දේශසීමා ආරක්ෂක තත්ත්වයන් ලිහිල් කිරීමට එකගව තිබෙනවා. 2020 මැයි මාසයේ සිටම ඉන්දියාවේ ලඩාක් කලාපයේ දේශසීමා ආසන්නයේ...