ඉඩම් වංචාව

ජයටම කෙරෙන ඉඩම් වංචාව – ප්‍රසාද් පුර්ණමාල් ජයමාන්න

ඉඩම් ඇල්ලීමේ අලුත් සෙල්ලමක් පිළිබඳ මේ දිනවල රටේ ප්‍රදේශ කීපයකින් වාර්තා වෙයි. මෙහි ආසන්නත ම සිදු වීම වන්නේ, නැඟෙනහිර පළාතේ...