රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පතේ 32(3) සහ 32(4) වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියි – සචිනි සිරිවර්ධන

රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පනත් කෙටුම්පතේ 32(3) සහ 32(4) වගන්ති ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත්, ඒවා පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ බහුතර ඡන්දයකින් පමණක් සම්මත කර ජනතාව විසින් අනුමත කළ යුතු බවත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (2024 ජූලි 2) තීන්දු කළේය.
ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා (TISL) විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කළේ 32 වැනි වගන්තිය රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ පාලනයන් බරපතළ ලෙස දුර්වල කරන බවත්, එමගින් දූෂණ අවදානම ඉහළ නංවන බවත්, ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රය දුර්වල කරන බවත්ය.
ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල වීමෙන් රජය සතු ව්‍යවසායන් (SOEs) නිදහස් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාට අවසර දුන් 32 (3) වගන්තිය සහ පළාත් සභාවලට ඔවුන්ගේම මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කිරීමට අවසර දුන් 32 (4) වගන්තිය උල්ලංඝනය වන බව අධිකරණය තීරණය කළේය. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 3 සහ 12(1) වගන්තිවල.
32(3) වගන්තිය “ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය යැයි හැඟේ නම්, රජය සතු ව්‍යවසායන් සඳහා නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ සකස් කර ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය” ලෙස සංශෝධනය කිරීමට අධිකරණය යෝජනා කළේය.
“ජාතික ප්‍රසම්පාදන කොමිෂන් සභාවට අවශ්‍ය යැයි හැඟේ නම්, පළාත් සභා සඳහා නිශ්චිත මාර්ගෝපදේශ සකස් කර ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කළ හැකිය” යනුවෙන් 32(4) වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට අධිකරණය යෝජනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *