වර්ජනය හේතුවෙන් මහනුවර රෝගීන් අසීරුතාවයට – නදීක දයා බණ්ඩාර

සමස්ථ ලංකා හෙද සංගමය ඇතුලු වෘත්තිය සංගම් ආරම්භ කළ සංකේත වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් මහනුවර ජාතික රෝහලෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමට පැමිණි රෝගීන් දැඩි අසීරුතාවයට පත්විය.

බාහිර ප්‍රතිකාර ඒකකය, හදිසි ප්‍රතිකාර එක්කය, එන්නත් ලබාදීමේ අංශය ඇතුලු අංශ ගණනාවකින් ප්‍රතිකාර සඳහා  පැමිණි රෝගීන් මේ නිසා අපහසුතාවට පත්විය. දෙදහසකය අධික කාර්යය මණ්ඩලයක් සේවයට වාර්තා කළ යුතු වුවත් හයසියයක පමණ පිරිසක් පැමිණ ඇති අතර අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සේවා පමණක් ක්‍රියාත්මක විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *