“රජයේ කාර්යාලවල කැන්වසින් කිරීමෙන් වළකින්න” – මැතිවරණ කොමිසම – මෙලනි මානෙල් පෙරේරා

රාජ්‍ය කාර්යාල සහ ආයතන තුළ මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු කැන්වසින් කිරීම හෝ බෙදා හැරීම හෝ එවැනි මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු සිදු කිරීම තහනම් බව ජාතික මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සිහිපත් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ, ඕනෑම පොදු හෝ පළාත් සභා කාර්යාලයක හෝ ඕනෑම රජයේ පාසලක හෝ පළාත් පාලන කාර්යාලයක හෝ ඕනෑම රාජ්‍ය සංස්ථාවකට හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලයකට අයත් ඕනෑම ආයතනයක මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතු හෝ රැස්වීම් පැවැත්වීම සහ ඒ වෙනුවෙන් තරග කරන ඕනෑම අපේක්ෂකයකු වෙනුවෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණය තහනම්  බවයි. 

 
එවැනි කටයුතුවලින් වැළකී සිටීම අනිවාර්ය බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සියලු දේශපාලනඥයන්ට, දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන්ට සහ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරීන්ට දැනුම් දී ඇත.

රජයේ හෝ පළාත් සභා කාර්යාලවල හෝ රජයේ පාසල්වල හෝ පළාත් පාලන ආයතනවල හෝ රාජ්‍ය සංස්ථා හෝ ව්‍යවස්ථාපිත මණ්ඩලවල හෝ ඔවුන්ගේ උප කාර්යාලවල ප්‍රධානීන්ගේ වගකීම වන්නේ තම පාලනය යටතේ පවතින කාර්යාල පරිශ්‍රය තුළ එවැනි කිසිදු නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් සිදු කිරීමට ඉඩ නොදීමයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ XXXII පරිච්ඡේදයේ 2:4 සහ 2:5 ඡේද කෙරෙහි අවධානය යොමු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *