පාර්ලිමේන්තු ගැලරිය නැවතත් අමුත්තන්ට – මෙලනි මානෙල් පෙරේරා

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට සහ ගැලරිවලට පැමිණෙන අමුත්තන්ට පනවා තිබූ සීමාවන් සැප්තැම්බර් 20 වැනිදා සිට ලිහිල් කළ බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

වේත්‍රධාරීවරයා විසින් කරන ලද යෝජනාවකට අනුව බදාදා (14) පැවති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

එහි මූලික පියවරක් ලෙස පාසල් සිසුන් ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් නොමැති දිනවලදී පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට ඉල්ලීම් කරන පාර්ශ්වවලට ඉඩ ලබාදීමට එකඟතාව පළ විය.

ඒ අනුව 2022 සැප්තැම්බර් 20 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පාසල් සිසුන්ට පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භ නොවන දිනවල පෙරවරු 9.30 සිට පස්වරු 3.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය නැරඹීමට අවසර ලැබේ. (නිවාඩු දින හැර)

පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව, මෙම අවස්ථාව ලබා ගැනීම සඳහා,- පාසල් බලධාරීන්ට ලිපියක්, ෆැක්ස් (0112777473/ 0112777335) හෝ www.parliament.lk,  අන්තර්ජාලය හරහා අයදුම් කිරීමෙන් වේත්‍රධාරී වෙත සිය අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

එසේම, විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම්, රජය යටතේ ලියාපදිංචි උසස් අධ්‍යාපන ආයතන සහ විදේශීය සංචාරකයින්ට ද මෙම පහසුකම ලබාගත හැකි බව වේත්‍රධාරීවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *